Meer over Geschiedenis

Geschiedenis

Onze Hersteld Hervormde Gemeente is voortgekomen uit de Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging op Gereformeerde Grondslag ‘Pro Rege’. Deze is opgericht op 1 juni 1965. Per 1 januari 2000 is deze vereniging opgegaan in de Hervormde Gemeente van Breukelen als zelfstandige wijkgemeente ‘Pro Rege’ en is de eerste kerkenraad bevestigd. Na 1 mei 2004 heeft zij zich aangesloten bij de Hersteld Hervormde Kerk, vanwege de vorming van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) vanuit de fusie tussen de Nederlands Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk en de Lutherse Kerk.

Ontstaansgeschiedenis Evangelisatievereniging ‘Pro Rege’

Uit onvrede over de prediking in de plaatselijke Nederlands Hervormde gemeente te Breukelen zijn in de loop van 1964 enkele personen bij elkaar gekomen. Men wilde onderzoeken of het mogelijk was een Nederlands Hervormde Evangelisatie, op gereformeerde grondslag, op te richten, waarin predikanten van de Gereformeerde Bond voor zouden kunnen gaan. Op 1 juni 1965 was het zover dat deze vereniging opgericht werd, bestaande uit 14 mansleden. Op deze eerste vergadering moest een bestuur gekozen worden. Op de eerste bestuursvergadering moesten de bestuursfuncties verdeeld worden. Het eerste bestuur werd gevormd door G. Schulp (voorzitter), S. de Haan (tweede voorzitter), T. van der Kolk (secretaris), E. Jansen (tweede secretaris) en R. Perfors (penningmeester). De eerste dienst werd belegd op zondag 3 oktober 1965 in het gebouw ‘Pro Rege’, ‘voor de Koning’, aan de Herenstraat. Daaraan verbonden was de Gereformeerde ‘Pro Rege’- school. Eind 1970 bedroeg het aantal mansleden 33. Begin 1966 werd Ds. A. Vlietstra sr. van Waarder bereid gevonden om als mentor op te treden, zodat een aanvang kon worden gemaakt met de kerkelijke besprekingen met de visitatoren, die jarenlang vruchteloos zullen gaan verlopen. Voor de opbouw van de gemeente zal een maandblad verschijnen: ‘Contactorgaan voor de Hervormd Gereformeerden te Breukelen’. Het eerste nummer verschijnt in  december 1967/januari 1968. In het briefhoofd staat in een tekening een opengeslagen Bijbel met als tekst: ‘Hebt dan de waarheid en de vrede lief’ (Zacharia 8:19c). In 1968 wordt een nieuw houten gebouw achter de Tekenschool op de Straatweg 51-53, op ondergrond van de Rabobank in gebruik genomen. Ook dit gebouw draagt de naam ‘Pro Rege’. In 1978 werd de ondergrond opgeëist door de Rabobank voor nieuwbouw. Het gemeentebestuur, o.l.v. burgemeester mr. Ketwich van Verschuur, wees een perceel voor nieuwbouw aan op de Eendrachtlaan nr. 20. Dat stenen gebouw werd in oktober 1978 in gebruik genomen door de mentor ds. A. Vroegindeweij.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit